Krav om fast bund for eksisterende anlæg ifm. ny tilladelse

24-01-2023

Spørgsmål

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44, stk.1, at ”For eksisterende husdyranlæg (…) uden fast bund (…) finder § 8, anvendelse, når anlægget udvides eller ændres.”

Tæller husdyranlægget som ændret, så der er krav om fast bund og afløb/pumpesump, når tilladelsen ændrer sig fra at omhandle dyreenheder til produktionsareal? Anlægget udvides eller ændres ikke fysisk.


Svar

Nej, man kan fortsat være omfattet af driftsforskrifterne i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen, hvis der ikke er ændret fysisk på husdyranlægget, jf. overgangsreglen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44. Det er uanset, om der meddeles en ny accept af anmeldelse, tilladelse eller godkendelse til husdyrbruget efter stipladsmodellen. 

Husdyranlæg, der var omfattet af driftsforskrifterne i byggebladene, skal først overholde de regler, der er dispenseret fra i byggebladet, som f.eks. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, om fast bund og afløb/pumpesump, når de fysisk foretager ændringer eller udvidelser i husdyranlægget, der ikke er bagateller (udvidelser i form af nye anlæg, beholdere mv. og andre større og mere grundlæggende ændringer i form af f.eks. renoveringer, der kan sidestilles med nye anlæg, jf. Miljøstyrelsens vejledning om godkendelsespligt ved ændringer/udvidelser af husdyrbrug).  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken